#SISUMMIT15

Köp Biljett

Summit Teman

Affärsmodeller för social hållbarhet

Vi ser just nu framväxten av nya sorters företag och branscher, men också hur stora företag hanterar samhällsutmaningarna som en möjlighet att kombinera affärsverksamhet med samhällsnytta i nya innovativa former. Det kan t ex vara stora bostads- och byggföretag som kombinerar sin kärnverksamhet med att arbeta med social hållbarhet t ex inom miljonprogrammen. Eller transport- och logistikföretag som kombinerar sin kärnverksamhet med att arbeta med hållbarhetsutmaningar som t ex hållbar stadsutveckling.

Design för social innovation

Design för social innovation är ett område som just nu växer fram internationellt. Från att design tidigare främst setts som ett nytänkande sätt att utveckla produkter innefattar begreppet i dag även förmågan att lösa komplexa samhällsproblem. En mängd designdrivna processer med koppling till social innovation pågår för närvarande, på både strategiska och mer praktiska nivåer. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer, tillsammans formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla, lämpar sig väl för att utveckla just sociala innovationer.

Effektmätning

En viktig nyckelkomponent inom området för social innovation och socialt entreprenörskap är effektmätning. Sociala innovationer har som syfte att lösa samhällsutmaningar och genererar olika samhällsvärden. På samma sätt som vi mäter och följer upp en verksamhets ekonomi behöver vi också mäta och följa upp samhällseffekter för att möjliggöra en sund verksamhetsstyrning - både ekonomiskt och ändamålsenligt. Effektmätning är ett verktyg med olika syften så som kommunikation med olika intressenter men framför allt är det ett viktigt verktyg för ledningen att följa upp och förstå om verksamheten levererar samhällsvärde enligt uppsatta mål.

Finansiering

För att främja sociala innovationer och samhällsentreprenörskap behöver vi identifiera nya innovativa finansieringslösningar. Inom den sociala ekonomin växer det fram spännande finansieringslösningar med fokus på specifika samhällsutmaningar där samhällseffekter kombineras med finansiell avkastning. Några exempel på sådana lösningar är sociala investeringar, investeringar med samhällseffekt (social impact investment), social impact bonds och venture philanthropy.

Forskning

Forskningen om social innovation har ökat de senaste åren, inte minst inom EU, och redan nu kan vi skönja trender, tendenser och resultat från olika forskningsprojekt. Forskningen har fokus på bland annat finansiering för social innovation, inkubatorer och skalbarhet, definitioner, teori och policy, ledarskap och mätmetoder för social innovation.

Hållbar stadsutveckling

Innovation i offentlig sektor

Kollaborativ ekonomi

”En ekonomi som bygger på distribuerade nätverk av sammankopplade individer och gemenskaper snarare än centraliserade institutioner, och som förändrar hur vi kan producera, konsumera, finansiera och lära”. Detta är en definition som tagits fram av Rachel Botsman, som är en av de ledande experterna inom området.

Landsbygdsutveckling/Urbanisering

Medborgarinflytande

Samhällsentreprenörskap

Begreppet social innovation kan förklaras som nya sätt att möta samhällets utmaningar genom innovativa tjänster, produkter, processer och metoder. Samhällsentreprenörer löser samhällsproblem på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. På SI Summit används begreppet samhällsentreprenörskap som tema till de programpunkter som fokuserar mer på entreprenören och entreprenörskapet.

Samverkansmodeller

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller för samverkan och innovation mellan privat och offentlig sektor samt idéburen sektor. Det finns ett flertal nya samverkansmodeller som syftar till att utveckla sociala innovation. Några exempel är living labs, designlabb, penta-helix-modeller och testbäddar.

Social innovation

Begreppet social innovation kan förklaras som nya sätt att möta samhällets utmaningar genom innovativa tjänster, produkter, processer och metoder. Samhällsentreprenörer löser samhällsproblem på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål.

Social innovation i politiken

Politiken för social innovation. Från EU till nationell, regional och lokal nivå. Från gräsrotsnivå till systemnivå och tillbaka. Hur kan politiken främja social innovation och vilka policy's behövs?